Statut

 

Uchwała nr 02/06/2014

Rady Pedagogicznej
Przedszkola Publicznego im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie  z dnia 30.06.2014r.

w sprawie przyjęcia statutu przedszkola

 

Na podstawie art. 42 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Uchwala się statut Przedszkola Publicznego im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały

§2

Traci moc statut przedszkola przyjęty uchwałą nr 02/08/2011 Rady Pedagogicznej z dnia 31.08.2011r.

§3

Statut przedszkola wchodzi w życie z dniem 1 września  2014r.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Statut Przedszkola Publicznego im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie